Friday, January 23, 2009

Tip #35 – Generating SQL Scripts for Free Tables

ARC Tools Menu Generating SQL scripts for creating data dictionary objects is as easy as a right-click. For free tables ARC includes a utility for creating code for the tables. This utility can be used for both free tables and dictionary bound tables. The utility will generate Delphi, C++ Builder and SQL code for generating the table. It will also generate the code to add all of the records to the table after it is created. Although I would only recommend doing this for tables which have only a few records.

After you select the Export Table Structures as Code… menu option the Tables To Code utility will open. You can select one or more tables from the current connection to export. In the following example (click to see the full size image) I selected the MaritalStatus table which is a domain table which contains status codes. In this case I want to export the data since it is a standard set which will be used by everyone using the database.

Tables To Code

In this case clicking on the OK button generated the following SQL Script:

/* Table Type of MaritalStatus is ADT*/
Create Table MaritalStatus( Status CIChar( 50 ), Code Char( 1 ) );
 
Create Unique Index CODE on MaritalStatus( CODE );
 
INSERT INTO "MaritalStatus" VALUES( 'Single', 'S' );
INSERT INTO "MaritalStatus" VALUES( 'Married', 'M' );
INSERT INTO "MaritalStatus" VALUES( 'Divorced', 'D' );
INSERT INTO "MaritalStatus" VALUES( 'Widowed', 'W' );

1 comment:

Yellow Blade said...

Công ty vận chuyển hàng hóa nội địa chúng tôi xin giới thiệu các dịch vụ vận chuyển, dịch vụ ship hàng uy tín để phục vụ nhu cầu Tết của quý khách hàng. Cụ thể chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ chuyển quà tết. Chúng tôi sẽ giúp bạn vận chuyển hàng hóa đến tay người thân, bạn bè ở xa một cách nhanh chóng nhất. Đảm bảo giá cả hợp lý chất lượng dịch vụ tuyệt vời. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp nhiều dịch vụ khác như dịch vụ ship hàng cod, giao hàng cho shop, dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước,... Nếu cần chuyển hàng hãy nhớ liên hệ với chúng tôi nhé.